วิถีทางในการรับมรดก

  • 0

วิถีทางในการรับมรดก

แปลและเรียบเรียงโดย ปูชิตา รักวิทย์

ซึ่งการรับมรดกตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์นั้นมีด้วยกันทั้งหมด ๓ แบบ คือ การรับมรดกโดยไม่มีเงื่อนไข การรับมรดกภายใต้เงื่อนไขพิเศษ และการปฏิเสธไม่รับมรดก

๑.. การยอมรับมรดกโดยไม่มีเงื่อนไข (zuiver aanvaarding)

ผู้รับมรดกมีสิทธิในทรัพย์สินและรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมด ในกรณีที่มีทรัพย์สินไม่พอที่จะชำระหนี้ ผู้รับมรดกต้องนำสิ่งที่ตนมีในครอบครองมาชำระหนี้

ตัวอย่างเช่น หากผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สิน สินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 ยูโร หากแต่มีหนี้สิน 25,000 ยูโร ทายาทที่รับมรดกจะต้องรับผิดชอบหนี้สินของผู้เสียชีวิตจำนวนที่เกินมาอีก 15,000 ยูโร (25,000 – 10,000 = 15,000) ด้วย

 

. การรับมรดกภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (beneficiaire aanvaarding)

ผู้รับมรดกที่เลือกเงื่อนไขนี้ จะมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และเลือกรับผิดชอบหนี้สินจำกัด โดยจะรับผิดชอบหนี้สินไม่มากไปกว่าที่ได้รับมา โดยผู้รับมรดกสามารถตรวจสอบหาข้อมูลในทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตมอบให้และดำเนินการดังเช่นเป็น ตัวแทน แต่ยังไม่เป็นผู้รับมรดก

ตัวอย่างเช่น หากผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สิน สินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 ยูโร หากแต่มีหนี้สิน 25,000 ยูโร ทายาทที่เลือกรับมรดกโดยวิธีนี้ รับผิดชอบหนี้สินของผู้เสียชีวิตในจำนวนจำกัดไม่เกินไปกว่ามูลค่าของมรดกที่ได้รับมาคือ 10,000 ยูโร

ในกรณีที่เลือกวิธีนี้ พึงตระหนักว่า อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น และผลอันไม่พึงปรารถนาตามมา เพื่อให้การรับมรดกเสร็จสิ้นสมบรูณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีหนี้สินสูงมาก ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการ เช่น ข้าวของทุกอย่างต้องมีการนำออกจำหน่ายในที่สาธารณะ นำออกประมูล เป็นต้น

 

๓. การปฏิเสธไม่รับมรดก  (Verwerpen)

ผู้รับมรดกที่ปฏิเสธในการรับมรดก จะไม่มีสิทธิในทรัพย์สิน แต่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินใดใดทั้งสิ้นที่ผู้เสียชีวิตทิ้งไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะไม่ถูกคาดหวังว่าเป็นผู้รับมรดก บุตรของผู้เสียชีวิตก็จะมาแทนที่ผู้ปฏิเสธ

ในการเลือกวิธีที่ ๒ และ ๓ ต้องมีเอกสารแจ้งเจตจำนงค์จากศาลเป็นลายลักษณ์อักษร จำเป็นต้องมีการจัดทำโดยนักกฎหมายนิติกรรม ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอย่างน้อย ๙๖.๐๐ ยูโร

 

ภาษีมรดก ( Successierechten)

ภายใน ๘ เดือนหลังจากการเสียชีวิตต้องมีการยื่นเสียภาษีมรดก ที่สำนักงานภาษี เว้นเสียแต่ว่ามีการเลื่อนระยะเวลาจากสำนักงานภาษี หรือทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่ต้องชำระภาษีมรดก อาจทำให้เป็นหนี้ ก็จะถูกกำหนดให้เป็นที่ทราบกัน