จรรยาบรรณ (GEDRAGSCODE)

จรรยาบรรณของล่ามและนักแปล

Gedragscode voor tolken en vertalers

 

๑. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสัตย์ซื่อ

De tolken en vertalers dienen van onbesproken gedrag en integer te zijn.

 

๒. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับในทุกมิติของการทำงานล่าม และงานแปลที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือที่เกี่ยวข้อง

De tolken en vertalers nemen strikte geheimhouding in acht betreffende alle aangelegenheden waarvan zij in de     hoedanigheid van tolk en/of vertaler ter kennis worden gesteld of die zij uit hoofde van hun werkzaamheden verkrijgen.

 

๓. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล ต้องปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และทักษะการเป็นล่ามและนักแปลเท่าที่ตนมีความสามารถ และพึงตระหนักว่า ต้องปฏิบัติงานในฐานะล่ามและนักแปลอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานล่ามหรืองานแปลที่ได้รับมอบหมายได้ ล่ามหรือนักแปล มีหน้าที่แจ้งเหตุให้ผู้รับบริการรับทราบ

De tolken en vertalers nemen slechts opdrachten aan waartoe zij de vereiste kennis en vaardigheden bezitten. De tolken en vertalers dienen zich bewust te zijn van de grote verantwoordelijkheid die de taak van tolk en vertaler met zich meebrengt. Zij dienen bij de uitvoering van deze taak hun gehele kennis en bekwaamheid in dienst van hun opdrachtgever te stellen. Zij dienen hun opdrachtgever direct op de hoogte te brengen, indien zij zich niet in staat achten de tolk- of vertaalopdracht naar behoren uit te voeren.

 

๔. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล ต้องรักษามาตราฐานความรู้ความสามารถให้คงที่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

De tolken en vertalers dragen er zorg voor dat zij hun kennis en bekwaamheid op hun eigen vakgebied op peil houden.

 

๕. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล จักต้องมีจุดยืนที่เป็นกลางในระหว่างการปฏิบัติงาน และต้องไม่กล่าวข้อความใดในนาม หรือ แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ล่ามต้องปฏิบัติงานโดยอ้างอิงปฏิสัมพันธ์ที่เป็นทางการ เพื่อป้องกันมิให้บุคคล หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังอย่างหนึ่งอย่างใดต่อการปฏิบัติงานของล่าม นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานในฐานะล่าม ล่ามจักต้องมีความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

De tolk neemt een neutrale positie in tijdens het tolkgesprek en zal niet het gesprek voeren namens of in plaats van één der partijen. De tolken dragen er zorg voor dat de zakelijke relatie gehandhaafd blijft. Te allen tijde zal de tolk voorkomen dat (één van) partijen andere verwachtingen van de tolk heeft of krijgt dan die welke voortvloeien uit zijn neutrale en onpartijdige taak als tolk.

 

๖. ผู้ประกอบอาชีพล่ามและนักแปล ต้องรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ต่อคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

De tolken en vertalers dragen volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hen verrichte werkzaamheden cq gemaakte vertalingen.

 

๗. ผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปล ต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ สามารถมีการแข่งขันในการประกอบวิชาชีพได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

De tolken en vertalers onthouden zich van elke vorm van onwaardig gedrag en onwaardige concurrentie jegens elkander.