ประธาน และกรรมการ (bestuur)

สมาชิกสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ประธาน: นางปูชิตา รักวิทย์ (Phuchita Rukwith)

เลขานุการ: นางสาววัชรี กสิบาล (Watcharee Kasiban)

เหรัญญิก: นางสาวประภาพันธ์ วงษ์เสรี (Prapaphun Wongseree)

ที่ปรึกษาสมาคมฯ : ศ. ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา (Prof. Dr. Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya)

                                 นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ (Vikanda Phauwditha)

ระยะการทำงาน: ชุดละ ๔ ปี แล้วโหวตเลือกตั้งใหม่

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

๑. ณัฏฐกานต์ ใบเงิน (Nattakarn Baingen)

๒. สุกานดา ศรีเสน่ห์พร (Sukanda Srisaneporn)

๓. มลฤดี ลาพิมล (Monruedee Laphimon)

๔. ดวงเดือน คลองบุ่งคล้า (Duangduean Klongbungkla)

๕. ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์ (Thanist Sivabun)

๖. ณัฐนพิน สาขา (Nutnapin Sakha)

๗. มณีรัตน์ วิทยามณีกร (Maneerat Vitayamaneegorn)

๘. สุมัญญา เดชกำแหง (Sumanya Dechkhumhang)

๙. พิรุณ ปั้นสอาด (Phirun Pansa-art)

๑๐. ภรณี ประสิทธิ์อยู่ศีล (Poranee Prasityousil)

๑๑. รุ่งธินัน อุ่นทิม (Rungtinan Untim)

๑๒. สุภาพร กรดศรีใหม่ (Supaporn Krodsrimai)

๑๓. ภานุมาส พลเดชา (Panumas Phondecha)

๑๔. ภาวิดา วรวุฒิพุทธพงศ์ (Pawida Worawutputtapong)