สมาชิกภาพ (lidmaatschap)

สมาชิก:

ประเภทสมาชิก: รายปี

คุณสมบัติสมาชิก: ผู้ที่เป็นล่าม และนักแปล หรือผู้ที่สนใจในวิชาชีพนี้

ค่าสมาชิก ปีละ ๓๐.- ยูโร

ผลประโยชน์: ได้รับเชิญเมื่อมีการจัดอบรม ได้รับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ โดยจะเชิญวิทยากรทั้งจากประเทศไทย และจากเนเธอร์แลนด์ เช่น ให้ความรู้หลักการแปล/ทฤษฎีการแปล หรือให้ความรู้ด้านการเป็นล่ามในศาล กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว ฯลฯ

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก: ได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเข้าร่วมประชุม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 

ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

มั่นใจว่าได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ในราคายุติธรรม เชื่อถือได้ และหากเกิดความผิดพลาด ผู้รับบริการจะได้รับการแก้ไขโดยไม่บ่ายเบี่ยง เกิดภาระค่าบริการภายหลังผู้ใช้บริการ

สามารถสร้าง/ประเมินคุณภาพล่ามผู้ให้บริการได้ และล่ามแต่ละคนสามารถยกระดับความนิยม (Popularity) จากการประเมินของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเท่ากับการให้ Feed back การให้บริการแก่สมาคมฯ

 

การดำเนินงานของสมาคม

การดำเนินงานของสมาคมในด้านต่างๆ จำเป็นต้องมีผู้บริหารทำงานประจำในสมาคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมพอควร มิฉะนั้น สมาคมจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้ระบบการกุศล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายให้ผู้ทำงานบริหารสมาคม เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร สมาคมฯจะมีการรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยจากภาษาดัตช์แปลเป็นไทยเพื่อให้นักแปล แปลไปในทิศทางเดียวกัน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ให้แก่ผู้สนใจ

 

สมาคม  จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสมาคม อัตราค่าแปล การจัดอบรมให้สมาชิก ฯลฯ

สามารถ Monitor การทำงาน และการประเมินผลการทำงานของสมาชิกได้

สมาชิก   ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ความชำนาญเฉพาะด้าน สถานที่ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้ใช้บริการ   จะสามารถร่วมประเมินคุณภาพงาน ผู้แปล/การให้บริการ แจ้งปัญหาข้อขัดข้องให้สมาคมทราบด้วย

การจดทะเบียนสมาคมฯในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ดำเนินการจดที่โนตารีส (นักกฏหมายนิติกรรม) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗