ข้อบังคับสมาคม (regels)

สมาชิกสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

สมาคมชื่อ: สมาคมล่ามและนักแปล ไทย-ดัตช์

ชื่อภาษาดัตช์: Vereniging Tolken en Vertalers Thai- Nederlands

ชื่อย่อ:   VTVTN

เครื่องหมายของสมาคมฯ

12007225_10205804543533350_859850707_n

ที่อยู่สมาคมฯ  Albert van Dalsumlaan 553, 3584 HL Utrecht

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

Doelstellingen van de Vereniging

 

1.วางมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยและภาษาดัตช์

Standaard in het taalgebruik voor vertalingen, zowel in het Thai als in Nederlands.

2.วางมาตฐานในการคิดค่าบริการ

Standaard in tariefstelling voor de dienstverlening.

3.ยกระดับวิชาชีพ

Verhogen van het niveau van het beroep van tolk en vertaler.

4.เพื่อให้มีน้ำหนักในการต่อรอง

Onderhandelen met de organisaties en instanties.

5.เพื่อพบปะเเลกเปลี่ยนประสบการณ์

Ontmoetingen arrangeren tussen en ervaringen uitwisselen van tolken en vertalers.

6.การจัดอบรมให้แก่สมาชิก

Trainingen organiseren voor leden.

7.เสริมสร้างคุณสมบัติ เเละจรรยาบรรณ

Verbeteren van de kwaliteit en de ethiek van de tolken en vertalers.

8. ให้ข้อมูลใหม่ๆ แก่สมาชิก

Verzorgen van nieuwe informatie op het gebied van tolken en vertalen voor de leden.

9. ส่งเสริมล่าม และนักแปลรุ่นใหม่

Ondersteunen van nieuwe tolken en vertalers.

10. สร้างเน็ตเวิร์ค

Het maken van een netwerk.

11. เป็นศุนย์กลางในอาชีพระดับนานาชาติ

Het creëren van een centrum voor het beroep van tolk en vertaler op internationaal niveau.