งานสัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๙

  • 0
สัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป

งานสัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๙

ภาพและข่าวโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร

ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์

 

เมื่อวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ตัวแทนของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ (Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands) นำโดย นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ ที่ปรึกษาของสมาคมล่ามฯ  นางสาวสุกานดา ศรีเสน่ห์พร และ นางสาวฐานิตฐ์ ศิวะบุณย์ ได้เข้าร่วมงานสัมนาที่จัดโดย ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป Thai Integration Europe (TIE) ในหัวข้อ”ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ” จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี

โดยในงานสัมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์มาให้คำบรรยาย และได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพร็ชรัตน์ มาเป็นประธานในการเปิดงานด้วย

และในการนี้ ทางสมาคมล่ามฯ ได้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในการขอคำรับรองสมาคมล่ามฯ ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชนในต่างประเทศ ตาม พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งทางตัวแทนสมาคมล่ามฯ ได้รับคำแนะนำและเอกสารแบบฟอร์มมาแล้ว และได้ส่งต่อให้ประธานสมาคมล่ามฯ นางปูชิตา รักวิทย์ ดำเนินการต่อไป

ประมวลภาพ งานสัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๙ สถานทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี

 

12940983_10154026458424174_1537005608_o

ก่อนเปิดการสัมนาได้มีการถ่ายภาพกลุ่มกับคณะทำงาน และตัวแทน สมาคมต่างๆ จากหลากหลายประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

รับฟังการสัมนาในหัวข้อการช่วยเหลือ การสังเกตู การควบคุมป้องกันเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยนาย มังกร วงหนองเตย

รับฟังการสัมนาในหัวข้อการช่วยเหลือ การสังเกต การควบคุมป้องกันเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยนายมังกร วงหนองเตย

 

ตัวแทนสมาคมล่ามฯ และนางปาริฉัตร จันทร์พูน ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม และ นายสุเมธ ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสัวสดิการสังคมแห่งชาติ

ตัวแทนสมาคมล่ามฯ และนางปาริฉัตร จันทร์พูน ได้ถ่าย ภาพร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม และ นายสุเมธ ทรายแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

 

คณะเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

คณะเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

ท่านเอกอัครราชทูต นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ในกรุงเบอร์ลินกล่าวพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ กล่าวในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ กศน. กรุงเฮก หัวหน้ากลุ่มสตรีไทยในเนเธอร์แลนด์ และที่ปรึกษาสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ บรรยายการสัมนาเรื่องบทบาทและความสำคัญในการสอนภาษาไทยในเนเธอร์แลนด์

นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ กศน. กรุงเฮก หัวหน้ากลุ่มสตรีไทยในเนเธอร์แลนด์ และที่ปรึกษาสมาคมล่ามและนักแปลไทย – ดัตช์ ให้คำบรรยายเรื่องบทบาทและความสำคัญในการสอนภาษาไทยในเนเธอร์แลนด์

 

ถ่ายภาพร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตและคณะทำงานจาก พม. นางดรรชนี วรดิถี ฟิทซ์เนอร์

ถ่ายภาพร่วมกับท่านเอกอัครราชทูต คณะทำงานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางดรรชนี วรดิถี ฟิทซ์เนอร์ ประธานชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป (TIE)

 

ผู้แทนกระทรวง พม. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนสมาคมล่ามฯ จากเนเธอร์แลนด์

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนสมาคมล่ามฯ จากเนเธอร์แลนด์

 

12962414_10154026458464174_270822277_o

ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับคณะทำงานจาก พม. และนางกุลยา ฮูนดอร์ฟ คณะทำงานชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป และ นางสุพัตรา ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลในห้องผ่าตัด และไกด์อาสาสมัคร ก่อนปิดพิธีการสัมนาและเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบอร์ลิน

ตัวแทนสมาคมล่ามฯ ถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับคณะทำงานจาก พม. และนางกุลยา ฮูนดอร์ฟ คณะทำงานชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป และ นางสุพัตรา ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลในห้องผ่าตัด และไกด์อาสาสมัคร ก่อนปิดพิธีการสัมนาและเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบอร์ลิน