คำศัพท์ที่คนไทยในเนเธอร์แลนด์ควรทราบ

  • 0

คำศัพท์ที่คนไทยในเนเธอร์แลนด์ควรทราบ

รวบรวมโดย ปูชิตา รักวิทย์ และ สุมัญญา เดชกำแหง

และบางส่วนจาก อบรมงานแปลและงานล่าม วิทยากร โดย ฉันทนา ดวงโต เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเฮก

Koninkrijk der Nederlanden  = ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
beëdigd vertaler = นักแปลสาบานตน
beëdigd tolk = ล่ามสาบานตน
legalisatie = การรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารจริง
afschrift = สำเนาเหมือนตัวจริงทุกประการ
uittreksel  = สำเนาแบบย่อ
gewaarmerkte kopie  = สำเนาผ่านการรับรองโดยสถาบันเจ้าของเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, สำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง
akte van inschrijving = เอกสารบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร ฯลฯ
overeenkomst = หนังสือสัญญา
dading = สัญญาประนีประนอม
notariële akte = เอกสารโนตารีส, เอกสารที่ทำขึ้นโดยนักกฎหมายนิติกรรม
huwelijksvoorwaarden  = สัญญา/ข้อตกลงก่อนสมรส
staat van aanbrengsten = รายการสินเดิม, ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายหรือหญิงมีอยู่แล้วก่อน สมรส
gemeenschap van goederen = สินสมรสร่วมกัน
uitsluiting gemeenschap van goederen = การไม่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สิน
huwelijksvermogensregime = ระบบสินสมรส
familierecht = กฎหมายครอบครัว
alimentatie = ค่าเลี้ยงดูหลังหย่า
volmacht = มอบอำนาจ, มอบฉันทะ
testament = พินัยกรรม
hypotheekakte = สัญญาจำนอง
vestigingsakte: pachtrecht, erfdienstbaarheid, woonrecht, vruchtgebruik = สัญญาทรงสิทธิ
erfdienstbaarheid = สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น
vruchtgebruik = สิทธิเก็บกิน
niet rechtsgeldig = ไม่มีผลด้านกฎหมาย
nietig = โมฆะ
rechtshandeling = นิติกรรม
rechtsgevolg is beoogd = นิติกรรม คือการกระทำที่หวังผลได้ทางกฎหมาย เช่น ซื้อขาย แต่งงาน ทำพินัยกรรม ฯลฯ
bloot rechtsfeit = เหตุบางอย่างไม่ถือว่าเป็นนิติกรรม แต่มีผลตามกฎหมาย เช่น การเกิด ตาย อายุบรรลุนิติภาวะ อายุเกษียณ
blootfeit = เหตุบางอย่างจงใจหรือไม่จงใจทำ แต่มีผลทางกฎหมาย เช่น เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย schenking = หนังสือมอบของกำนัล
afstand van recht = หนังสือสละสิทธิ
verklaring van erfrecht = หนังสือรับรองสิทธิกฎหมายมรดก
recht van pand = จำนำ
recht van hypotheek = จำนอง
hypotheekgever = ผู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
hypotheeknemer = ผู้ยอมรับการค้ำประกัน
hypotheekakte = สัญญาจำนอง
vestiging van hypotheekrecht = จำนองโดยใช้ทรัพย์สินลงทะเบียนค้ำประกันต้องทำโดยโน- ตาริส
roerende zaak = สังหาริมทรัพย์ เช่น ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
onroerende zaak = อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อาคาร ที่ดิน
een recht aan toonder of order = ตั๋วเงิน
registergoed = ทรัพย์สินลงทะเบียน
pandrecht = สิทธินำทรัพย์สินจำหน่ายเมื่อลูกหนี้ไม่ทำตามสัญญา, สิทธิ ยึดหน่วง
gemeente = เทศบาล
burgemeester = นายกเทศมนตรี
wethouder = สมาชิกสภาเทศบาล
paspoort = หนังสือเดินทาง
geboortedatum = วัน เดือน ปีเกิด
geboorteplaats = สถานที่เกิด
geldig tot = มีอายุถึง
echtgenoot/echtgenote = สามี/ภรรยา
naam = ชื่อสกุล
voornaam = ชื่อตัว
weduwe = หญิงเป็นหม้ายเพราะสามีเสียชีวิต
weduwnaar = ชายเป็นหม้ายเพราะภรรยาเสียชีวิต
geslacht = เพศ
naam overledene = ชื่อผู้เสียชีวิต
Ministerie van Binnenlandse Zaken = กระทรวงมหาดไทย
Ministerie van Buitenlandse Zaken = กระทรวงการต่างประเทศ
Ministerie van Justitie = กระทรวงยุติธรรม
IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst = สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Raad van kinderbescherming = หน่วยงานคุ้มครองผู้เยาว์
Burgerzaken = สำนักงานทะเบียนราษฎร์
Belastingdienst = กรมสรรพากร
eindonderzoek = การสืบสวนขั้นปลาย
verdachte = ผู้ต้องสงสัย
op verdenking van = ต้องสงสัยว่าได้กระทำผิด
verhoren = สอบปากคำ สืบปากพยาน
verhoren, ondervragen = การสอบปากคำผู้ต้องหา
strafrechtelijk onderzoek = การสืบสวนสอบสวนทางอาญา
vooronderzoek = การสืบสวนสอบสวนขั้นต้น
verdenking = ข้อต้องสงสัย
strafrechtelijke vervolging = การฟ้องอาญา, การดำเนินคดีอาญา
tenlastelegging = คำฟ้องร้อง คำกล่าวหา
raadsman/vrouw = ทนายความของผู้ต้องหา/จำเลย
opsporingsambtenaar = เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน
officier van justitie = อัยการศาลชั้นต้น, พนักงานอัยการ
advocaat-generaal = อัยการศาลอุทธรณ์
rechter = ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
raadsheer = ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
rechter-commissaris = ผุ้พิพากษาสอบสวน
rechtbank = ศาลชั้นต้น
gerechtshof = ศาลอุทธรณ์
Hoge Raad = ศาลฎีกา
nietig verklaard = เป็นโมฆะ
bloedverwantschap = การร่วมสายโลหิตเดียวกัน, ความมีสายเลือดเดียวกัน, การมี บรรพบุรุษเดียวกัน
ascendenten = บรรพบุรุษ
descendenten = ผู้สืบสกุล
vererving = การรับมรดก, การสืบทอดมรดก
plaatsvervulling = การวางตัวแทนหรือทายาทสืบทอดมรดก (ในกรณีที่ทายาท ผู้รับมรดกโดยตรงเสียชีวิต)
begrafenis = พิธีฝังศพ
crematie = การเผาศพ, การฌาปนกิจ
uitvaart = พิธีศพ
uitvaartmaatschappij = บริษัทรับจัดงานศพ
urn = โกศ
as = อัฐิ
verrekenbeding = การคำนวณชดเชยค่าต่างให้เท่ากัน (ตย. เมื่อหย่ากัน เมื่อ แบ่งทรัพย์สินกันได้ฝ่ายละ 25.000,- ยูโร ฝ่ายหนึ่งเอาบ้านไว้ เป็นฝ่ายอยู่ในบ้าน บ้านมีมูลค่า 35.000,- ยูโร ฝ่ายที่อยู่ในบ้าน ต้องจ่ายเงินชดเชยให้อีกฝ่าย 10.000,- ยูโร)
naar evenredigheid = 50:50, สัดส่วนที่เท่ากัน, ตามสัดส่วน
ongeboren vrucht = ทารกยังไม่กำเนิด, ตัวอ่อนของคน, ทารกในครรภ์
tenietgegaan = เสียหาย, หายไป
verteringsbevoegdheid = อนุญาตให้ใช้
vertering = การใช้ (จนหมด)
vervreemding = การขาย, การโอน(ทรัพย์)
wordt geacht te zijn geschied = สันนิษฐานว่าเกิดขึ้น
beheer = การดูแล, การจัดการ, ความคุ้มครอง, การพิทักษ์
zekerheidstelling = การให้การประกัน, การให้หลักประกัน
vruchten = ดอกผล เช่น ดอกเบี้ยจากธนาคาร, เงินปันผลจากหุ้น
vruchtgenot = สิทธิ์ที่จะใช้สิ่งของหรือได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นเสมือน เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเอง (เช่น สิทธิ์ของพ่อแม่ในกรณีที่บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะมีรายได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
bloot eigendom = มีทรัพย์สินแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่ก็ไม่มีค่าใช่จ่ายสำหรับ ทรัพย์สินนั้นเช่นกัน เช่น มีบ้านที่ให้มารดาอาศัยจนสิ้นชีวิต
boedel = ทรัพย์สินที่เป็นมรดกทุกอย่าง ทั้งของนิติบุคคลและบุคคล ธรรมดา
boedelkosten = ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีฝังศพหรือ ฌาปนกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกฎหมายนิติกรรม นักบัญชี ผู้ให้คำ ปรึกษาด้านภาษี และ/หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
boedelnotaris = นักกฎหมายนิติกรรมให้คำปรึษาเรื่องทรัพย์สิน
boedelbeschrijving = การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน, การทำบัญชีคงคลัง, การตรวจ ยอด
voorlopige staat van schulden = หนี้ก่อนที่จะสรุปสุดท้าย
schuldeiser = เจ้าหนี้
schuldenaar = ลูกหนี้
schuldsaneringsregeling = หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดการประนอมหนี้, หลักเกณฑ์/ข้อ กำหนดการปรับโครงสร้างหนี้
surseance = การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, การผ่อนเวลาชำระหนี้
faillietverklaring = การประกาศว่าล้มละลาย
curatele stelling = การสั่ง(โดยศาล)ให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะอยู่ในอนุบาลในกรณีที่ บุคคลนั้นไม่สามารถดูแลทรัพย์สินของตัวเองได้ เช่น มีความผิด ปกติทางจิต ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง มีพฤติกรรมสร้างความไม่สงบในที่สาธารณะและเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นอยู่เนืองนิจ ผู้ที่อยู่ในการอนุบาลจะถูกสั่งให้เป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถทาง กฎหมาย ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดสินใจทำนิติกรรมใดๆ ได้ด้วยตัว เองโดยปราศจากการอนุญาตจากผู้อนุบาล
bewindstelling = การสั่ง(โดยศาล)ให้บุคคลอยู่ในความพิทักษ์ ในกรณีที่บุคคลนั้น ไม่สามารถหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะดูแลการเงินและรักษาผล ประโยชน์ของตัวเองได้ ในกรณีนี้ บุคคลที่อยู่ในความพิทักษ์ยังมี ความสามารถทางกฎหมาย สามารถทำนิติกรรมทางกฎหมายได้ ส่วนจะเป็นเรื่องใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้พิทักษ์และผู้ที่ อยู่ภายใต้การพิทักษ์ สำหรับเรื่องที่ผู้พิทักษ์ดูแล ผู้ที่อยู่ภายใต้การ พิทักษ์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิทักษ์ก่อนถึงจะทำนิติกรรมได้
opbrengsten = รายได้จากการขายสินค้าหรือทรัพย์สิน
vorderingen = การเรียกเก็บเงิน
beschikking = คำสั่งของศาล, คำพิพากษา, การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การให้ สิทธิ์ใช้สอยทรัพย์
inlichtingen = (การให้)ข้อมูลข่าวสาร, การชี้แจง, การทำให้กระจ่าง
belastingheffing = การจัดเก็บภาษี
onkosten = ค่าใช้จ่ายทั่วไป
vaste lasten = ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า
executeur = ผู้จัดการมรดก
bevoegd = มีคุณสมบัติ, มีอำนาจ(ตามหน้าที่)
legaat = มรดก, การยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม
legataris = ทายาท, ผู้รับประโยชน์
taxatie = การประเมินราคา, การตีราคา
successierechten = erfbelasting ภาษีมรดก
ten laste komen van = ต้องจ่าย, ต้องชำระ, แบกรับ(ภาระ)
nakoming van een overeenkomst = ตอบสนองข้อตกลง
verzekeringsplicht = หน้าที่ที่ต้องทำประกัน
herstelling = การฟื้นฟู, การกลับสู่ภาวะปกติ
rustende hypothecaire schuld = หนี้จำนอง
opschortende voorwaarde = เงื่อนไขบังคับก่อน, เงื่อนไขที่ต้องทำก่อนที่จะมีข้อตกลงใดข้อ ตกลงหนึ่งตามมา
ontbindende voorwaarde = เงื่อนไขที่เป็นเหตุให้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้ทำไว้ตกเป็นโมฆะ
erfrecht = กฎหมายลักษณะมรดก
erfopvolging bij versterf = การตกทอดโดยการตาย ผู้ตายไม่มีพินัยกรรม เรียก ทายาทว่า ทายาทโดยธรรม
erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking = การตกทอดโดยพินัยกรรม

codicil = พินัยกรรมส่วนตัว เขียนเป็นจดหมายด้วยลายมือพร้อมลงนาม เช่น กำหนดยกเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้ใคร erfgenaam = ทายาท, ผู้รับประโยชน์
heden ten dage = วันนี้, ทุกวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้
overeenkomstig = ที่เกี่ยวข้องกัน, ที่เกี่ยวพันกัน
rechthebbende = ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์
tweetrapsmaking = ผู้ทำพินัยกรรม/เจ้ามรดกได้ระบุไว้ในพินัยกรรมว่าหากตนเสีย ชีวิตใครจะเป็นทายาทที่จะได้รับมรดก (bezwaarde) และยัง ระบุอีกว่าถ้าทายาทผู้นั้นเสียชีวิต ใครจะเป็นทายาทที่จะรับมรดก นั้นเป็นคนต่อไป (verwachter)
bezwaarde = ทายาทที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกและมีข้อผูกพันว่าจะต้องยก มรดกนั้นให้แก่ใครเมื่อตนเสียชีวิตตามการระบุของเจ้ามรดกนั้น ในพินัยกรรม
verwachter = ทายาทที่รับมรดกต่อจาก bezwaarde
meerderjarige persoon = บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ