ประวัติสมาคมฯ

  • 0

ประวัติสมาคมฯ

จากการเข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสมาคมล่ามและนักแปลที่เมืองมันน์ไฮม์ ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายใต้การสนับสนุนของท่านกงสุลใหญ่ เจริญรัฐ ฉิมสำราญ จาก สกญ. ณ นครแฟรงก็เฟิร์ต เป็นโครงการที่ผลักดันให้ชาวไทยที่ประกอบอาชีพเดียวกันสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมวิชาชีพนั้น ดูจะเป็นเรื่องที่มีผลที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ระยะยาวทั้งต่อสมาคมโดยตรง และกับชุมชนไทยที่ต้องรับบริการเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันชาวไทยที่พำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องใช้ล่าม/นักแปลที่ได้รับการรับรองตราตั้งจากศาลเนเธอร์แลนด์ ในการแปลเอกสารต่างๆ สำหรับการดำเนินนิติกรรมต่างๆ ทั้งกับฝ่ายไทยและเนเธอร์แลนด์ การแปลที่มีมาตรฐานทั้งรูปแบบการใช้ถ้อยคำและการสะกด รวมทั้งมีการเรียกค่าบริการแปลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ย่อมนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และความสบายใจให้กับผู้ใช้บริการ

ชาวไทยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมล่าม/นักแปลภาษาไทย-ดัตช์ขึ้น เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการแปล และค่าบริการ กับทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างล่าม/นักแปลด้วยกัน และกับทางราชการไทย รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ล่ามและผู้ใช้บริการชาวไทยที่เหมาะสมด้วย