สรุปการอบรมเรื่อง กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ หัวข้อกฎหมายครอบครัว ตอนที่ ๒ – ข้อตกลงการหย่าร้าง(Het echtscheidingsconvenant) ๑

เรียบเรียงโดย    เยาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ (Y. Wongsuwan) วัชรี กสิบาล (W. Kasiban) บรรณาธิการ  ยุพิน ขุนรองชู (Y. Khunrongchu) ภาพโดย  สุกานดา ศรีเสน่ห์พร (S. Srisaneporn)    เรียบเรียงจากการอบรมในหัวข้อ Internationaal Privaat Recht, Hoofdlijnen van het Nationaal en Internationaal Famillierecht โดย Dr.I. Curry Sumner จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ อ่านตอนที่ ๑ – การหย่าร้าง (Echtscheiding) ได้ที่นี่   นอกเหนือจากการยื่นคำร้องขอหย่าที่เรียกว่า verzoekschrift tot echtscheiding แล้วนั้นคู่สามีภรรยาจะต้องทำการยื่นข้อตกลงการหย่าร้างประกอบต่อศาลในการดำเนินการหย่าด้วยเช่นกัน เรียกว่า