สรุปการอบรมเรื่อง กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ เรื่องกฎหมายครอบครัว ตอนที่ ๑ – การหย่าร้าง (Echtscheiding)

เรียบเรียงโดย วัชรี กสิบาล (W. Kasiban) บรรณาธิการ  เยาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ (Y. Wongsuwan) ยุพิน ขุนรองชู (Y. Khunrongchu) ภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร (S. Srisaneporn)   เรียบเรียงจากการอบรบในหัวข้อ Internationaal Privaat Recht, Hoofdlijnen van het Nationaal en Internationaal Famillierecht โดย Dr.I. Curry Sumner จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙     โครงสร้างของกฏหมายดัตช์ กฎหมาย (Recht) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ คือ กฎหมายเอกชน (Privaat