วิถีทางในการรับมรดก

แปลและเรียบเรียงโดย ปูชิตา รักวิทย์ ซึ่งการรับมรดกตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์นั้นมีด้วยกันทั้งหมด ๓ แบบ คือ การรับมรดกโดยไม่มีเงื่อนไข การรับมรดกภายใต้เงื่อนไขพิเศษ และการปฏิเสธไม่รับมรดก ๑.. การยอมรับมรดกโดยไม่มีเงื่อนไข (zuiver aanvaarding) ผู้รับมรดกมีสิทธิในทรัพย์สินและรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมด ในกรณีที่มีทรัพย์สินไม่พอที่จะชำระหนี้ ผู้รับมรดกต้องนำสิ่งที่ตนมีในครอบครองมาชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น หากผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สิน สินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 ยูโร หากแต่มีหนี้สิน 25,000 ยูโร ทายาทที่รับมรดกจะต้องรับผิดชอบหนี้สินของผู้เสียชีวิตจำนวนที่เกินมาอีก 15,000 ยูโร (25,000 – 10,000 = 15,000) ด้วย   ๒. การรับมรดกภายใต้เงื่อนไขพิเศษ (beneficiaire aanvaarding) ผู้รับมรดกที่เลือกเงื่อนไขนี้ จะมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และเลือกรับผิดชอบหนี้สินจำกัด โดยจะรับผิดชอบหนี้สินไม่มากไปกว่าที่ได้รับมา โดยผู้รับมรดกสามารถตรวจสอบหาข้อมูลในทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตมอบให้และดำเนินการดังเช่นเป็น ตัวแทน แต่ยังไม่เป็นผู้รับมรดก ตัวอย่างเช่น หากผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สิน สินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 ยูโร หากแต่มีหนี้สิน 25,000 ยูโร ทายาทที่เลือกรับมรดกโดยวิธีนี้