สรุปจากงานสัมนา “เพื่อนคู่คิด พี่สอนน้อง” ณ เมืองมันไฮน์ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพและเรื่องโดย : วัชรี กสิบาล ปูชิตา รักวิทย์   ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป เครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสมาคมธารา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมในหัวข้อ “เพื่อนคู่คิดพี่สอนน้อง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. Best Western Premier Steubenhof Hotel SteubenStrasse 66, 68199 Mannheim ซึ่งเป็นการสัมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนะนำจากอาสาสมัครรุ่นอาวุโส แก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ในเรื่องบทบาทของการทำงานอาสาสมัครจิตอาสาในต่างแดน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางด้านต่างๆกันเช่นอาชีพล่ามหรือนักแปล อาชีพแพทย์พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ พร้อมการความสำคัญและประโยชน์ในการจดทะเบียนเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างแดน ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในงานนี้ ตัวแทนของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ อันได้แก่ นางปูชิตา รักวิทย์ ประธานสมาคมล่ามฯ, นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ ที่ปรึกษาสมาคมล่ามฯ และ นางสาววัชรี กสิบาล ได้เข้าร่วมในงานสัมนาครั้งนี้ด้วย