งานสัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๙

ภาพและข่าวโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์   เมื่อวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ตัวแทนของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ (Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands) นำโดย นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ ที่ปรึกษาของสมาคมล่ามฯ  นางสาวสุกานดา ศรีเสน่ห์พร และ นางสาวฐานิตฐ์ ศิวะบุณย์ ได้เข้าร่วมงานสัมนาที่จัดโดย ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป Thai Integration Europe (TIE) ในหัวข้อ”ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ” จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี โดยในงานสัมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์มาให้คำบรรยาย และได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน นางนงนุช เพร็ชรัตน์ มาเป็นประธานในการเปิดงานด้วย และในการนี้