คำศัพท์ที่คนไทยในเนเธอร์แลนด์ควรทราบ

รวบรวมโดย ปูชิตา รักวิทย์ และ สุมัญญา เดชกำแหง และบางส่วนจาก อบรมงานแปลและงานล่าม วิทยากร โดย ฉันทนา ดวงโต เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเฮก Koninkrijk der Nederlanden  = ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ beëdigd vertaler = นักแปลสาบานตน beëdigd tolk = ล่ามสาบานตน legalisatie = การรับรองเอกสารว่าเป็นเอกสารจริง afschrift = สำเนาเหมือนตัวจริงทุกประการ uittreksel  = สำเนาแบบย่อ gewaarmerkte kopie  = สำเนาผ่านการรับรองโดยสถาบันเจ้าของเอกสาร เช่น ปริญญาบัตร, สำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง akte van inschrijving = เอกสารบุคคล เช่น