ข้อตกลงอาศัยอยู่ร่วมกัน และสัญญาก่อนแต่งงาน (Samenlevingscontract & Huwelijkse voorwaarden)

รวบรวมโดย วัชรี กสิบาล ประเภทการอยู่ร่วมกันของคู่รัก การอยู่ร่วมกันของคู่รักในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในทางกฏหมาย สามารถเป็นไปได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ Gewoon samenwonen (อาศัยอยู่ร่วมกัน)             Gewoon samenwonen คือการมาอาศัยอยู่ร่วมกันของคนรัก ในบ้านเดียวกัน อาจจะเป็นการขอของย้ายมาอยู่ด้วยกันเฉยๆ หรือมีการทำสัญญาอย่างเป็นทางการในการอยู่ร่วมกันก็ได้             การอยู่ร่วมกันแบบนี้ ทรัพย์สิน สินทรัพย์และหนี้สินของทั้งคู่แยกจากกันโดยอัตโนมัติ คู่รักต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิและภาระผูกพันทางการเงินซึ่งกันและกัน ร่วมถึงเงินบำนาญของอีกฝ่ายด้วย ดังนั้นหากเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต อีกฝ่ายก็จะไม่ได้รับเงินบำนาญของอีกฝ่าย คู่รักที่ตกลงใจจะอยู่ร่วมกันด้วยวิธีนี้ สามารถให้ทนายความโนตาริสร่างสัญญา หรือเขียนสัญญาขึ้นด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงข้อตกลงอาศัยอยู่ร่วมกัน  ที่เรียกว่า “Samenlevingscontract” หรือ “Samenlevingsovereenkomst” ได้ ซึ่งภายในสัญญาจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายร่วมกัน ทรัพย์สินร่วมกัน ที่อยู่อาศัยร่วมกัน และเงินบำนาญร่วมกัน เป็นต้น Huwelijk (การแต่งงานจดทะเบียนสมรส)             ภายใต้กฏหมายเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นการรวมทุกอย่างของคู่รักเข้าด้วยกัน หมายความว่า หากคู่รักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และหนี้สินของทั้งคู่จะต้องถูกนำมาแบ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของคู่สมรส และอีกครึ่งเป็นส่วนของผู้ตาย