สรุปการอบรมเรื่อง กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ หัวข้อกฎหมายครอบครัว ตอนที่ ๓ – ข้อตกลงการหย่าร้าง(Het echtscheidingsconvenant) – (ต่อ)

เรียบเรียงโดย วัชรี กสิบาล (W. Kasiban) บรรณาธิการ  เยาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ (Y. Wongsuwan) ยุพิน ขุนรองชู (Y. Khunrongchu) ภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร (S. Srisaneporn)   เรียบเรียงจากการอบรมในหัวข้อ Internationaal Privaat Recht, Hoofdlijnen van het Nationaal en Internationaal Famillierecht โดย Dr.I. Curry Sumner จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   อ่านตอนที่ ๑ – การหย่าร้าง (Echtscheiding) ได้ที่นี่ อ่านตอนที่ ๒ – ข้อตกลงการหย่าร้าง (Het echtscheidingsconvenant) ได้ที่นี่ 4.