ชื่อโรคและอาการต่างๆ ในภาษาไทย-อังกฤษ-ดัตช์

  ชื่อโรค ภาษาไทย   ชื่อโรค ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค ภาษาดัตช์ โรคหัดเยอรมัน German measles / rubella rodehond โรคมะเร็ง cancer kanker โรคอีสุกอีใส chicken pox waterpokken โรคไข้เลือดออก dengue fever knokkelkoorts โรคหัวใจ heart disease hartziekte โรคไอกรน whooping cough / pertussis kinkhoest โรคคอตีบ diphtheria difterie โรคบาดทะยัก tetanus kaakklem / wondkramp โรคหอบหืด asthmatic astmatisch โรคไซนัสอักเสบ sinusitis sinusitis โรคกล่องเสียงอักเสบ laryngitis keelontsteking โรคตากุ้งยิง stye strontje